I.Definicje


1. Usługodawca – Siedem Drzew Emilia Sękowska, adres: ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice Wlkp, NIP: 7773048219, REGON: 302047108
2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.
3. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych przez Siedem Drzew Emilia Sękowska. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

II. Proces rezerwacji


1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

III. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury


1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności za rezerwację jest warunkiem jej potwierdzenia.
2. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

IIV. Potwierdzenie rezerwacji


1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji.
2. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę zapłaty za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu.
3. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

V. Warunki anulacji i zmian rezerwacji:


1. Warunki anulowania rezerwacji online: 
a) Poniżej 7 dni - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
b) Do 14 dni - 50% zwrotu wpłaconej kwoty
c) Do 30 dni od daty planowanego przyjazdu - 100% zwrotu wpłaconej kwoty
2.Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa. 
3.W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu wpłacone kwoty za niezrealizowany pobyt nie podlegają zwrotowi.
4. Anulacja rezerwacji jest możliwa tylko drogą pisemną w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@siedemdrzew.pl
5. Możliwość bezkosztowej zmiany terminu dokonanej rezerwacji należy ustalić z Recepcją Hotelu.

VI. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu na adres: biuro@siedemdrzew.pl
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

VII. Dane osobowe


1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora Systemu Rezerwacji.
2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługodawca powierza Operatorowi Systemu Rezerwacji.

VIII. Postanowienie końcowe

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję regulamin” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.